คุณครูพี่แอน | กิตติพร  สร้างใจ

นางกิตติพร  สร้างใจ

ครูแอน

ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล

สโลแกน : ความลำบาก สอนให้เราต้องอดทนความเป็นคน สอนให้เรา ก้าวต่อไปงานยอดเยี่ยม

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
Leave a reply