คุณครูพี่ออย | จุฑารัตน์  สำราญ

นางจุฑารัตน์  สำราญ

ครูออย  

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล

สโลแกน : ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สื่อสารมวลชน

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2557 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์
Leave a reply