คุณครูพี่สุ | สุภาภรณ์ ขุนจันทร์

นางสุภาภรณ์  ขุนจันทร์

ครูสุ

ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล

สโลแกน                                  :  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติการศึกษา               :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประสบการณ์ทำงาน         : พ.ศ.2544– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : ได้เกียรติบัตรบุคลากรปฏิบัติงานเต็มที่ เต็มเวลา ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย
Leave a reply