นางสาววรัญญา  จิตภักดี ครูพลอย ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล สโลแกน                        : ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ประวัติการศึกษา         : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2559 – ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์
Read More >>
นางสุภาภรณ์  ขุนจันทร์ ครูสุ ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล สโลแกน                                  :  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ประวัติการศึกษา               :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประสบการณ์ทำงาน         : พ.ศ.2544– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์ รางวัลและความภาคภูมิใจ : ได้เกียรติบัตรบุคลากรปฏิบัติงานเต็มที่ เต็มเวลา ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย
Read More >>
นางนิตยา  แก้ววิเชียร ครูตุ๊ก ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล สโลแกน : ความสุขของการทำงาน อยู่ที่เพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่การแข่งขัน หนักก็เอา เบาก็สู้ ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์
Read More >>
นางจุฑารัตน์  สำราญ ครูออย   ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล สโลแกน : ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สื่อสารมวลชน ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2557 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์
Read More >>
นางสาววินิตยา  แก้วนิยม ครูนิด ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล สโลแกน :  ชีวิตจะง่ายขึ้น ถ้ารู้จักปล่อยวาง ประวัติการศึกษา        :  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2551 – ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์ รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ.2557  บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงาน “ยอดเยี่ยม” : พ.ศ.2559 ได้รับการยกย่องเป็น ครูดี เด็กมีคุณภาพ : เป็นบุคลากรดีเด่น ด้านการมาปฏิบัติงานไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลาป่วย และไม่ลากิจ
Read More >>
นางสาวธัญลักษณ์ สอนสุข ครูเมย์ ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล สโลแกน : จงแน่วแน่กับการตัดสินใจ แต่ขอให้ยืดหยุ่นกับการลงมือทำ ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประสบการณ์ทำงาน : ครูระดับอนุบาลที่โรงเรียนพลวิทยา
Read More >>
ว่าที่ร.ต.หญิงวรกมล   เอ่งฉ้วน ครูน้อง ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล สโลแกน : ความท้าทายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจแต่การเอาชนะมันให้ได้เป็น สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา   ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ.2559 ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด็กมีคุณภาพ
Read More >>
นางกิตติพร  สร้างใจ ครูแอน ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล สโลแกน : ความลำบาก สอนให้เราต้องอดทนความเป็นคน สอนให้เรา ก้าวต่อไปงานยอดเยี่ยม ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ รางวัลและความภาคภูมิใจ : ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
Read More >>
นางสาววาสนา  บัวมี ครูปาน ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล สโลแกน : มุ่งมั่นตั้งใจยากแค่ไหนก็ไม่กลัว ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2558 – ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์
Read More >>
นางยุภาวดี  วรรณวิล ครูสาว ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล สโลแกน : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                   ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ รางวัลและความภาคภูมิใจ : ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานไม่ขาดไม่ลาไม่สาย
Read More >>
นางสาวนาถยา  จันทร์คง ครูหนู ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล สโลแกน                       :  ความลำบากสอนให้เราต้องอดทน ความเป็นคนสอนให้เราก้าวต่อไป ประวัติการศึกษา      :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2555– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์
Read More >>