P laying

สนามพัฒนาสมอง Brain-based learning playground
พัฒนาด้วย Sensory integration playground
สนามเด็กเล่น พัฒนาสมองเด็ก
> ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย วรพัฒน์ ให้เด็กเรียนรู้ปนเล่น กิจกรรมสำรวจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก คือ สิ่งที่เด็กในวัยนี้มีความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น อยากสัมผัส สิ่งต่างๆรอบตัว ดังนั้น ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติ จึงไม่ได้จัดเพียงในห้องเรียนเท่านั้น ครูจึงจัดให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น สวนหย่อม สนามเด็กเล่น แปลงเกษตรสาธิต
> เพื่อให้เด็กได้รู้จักสังเกตธรรมชาติรอบตัว การเล่นของเด็กคืองานอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ใช้สมองในการคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการต่อยอดจากสิ่งที่ได้เล่น และยิ่งถ้าเด็กได้เล่นนอกห้องเรียนในสามเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การเล่นที่ช่วยพัฒนาสมองก็ยิ่งดีเป็นสองเท่า เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงวัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนากลไกการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยนี้จึงต้องได้รับการออกแบบให้ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น การเดิน การทรงตัว การวิ่ง กระโดด ปีนป่าย ขว้างปา เป็นต้น และหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสร้างกิจกรรมทางกายให้เด็กได้นั่นก็คือ สนามเด็กเล่น




Leave a reply