M usic

โปรแกรมดนตรีสากลสำหรับเด็ก
> ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย วรพัฒน์ เห็นความสำคัญของดนตรีในปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมดนตรี ให้เด็กได้เล่นเครื่องดนตรีที่หลากหลาย
> เด็กในวัยนี้จะชอบเสียงเพลง ชอบเลียนแบบเสียงเพลง ท่าทาง ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมการแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมดันดารา กิจกรรมเต้นประกอบเสียงเพลง/เล่นดนตรี และที่สำคัญทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดนตรีสากลซึ่งจัดให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ได้รู้จักเครื่องดนตรีที่หลากหลาย รู้จักการฟังจังหวะ จับจังหวะ ตีจังหวะ เคาะจังหวะ และเป็นพื้นฐานในการเรียนดนตรีในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีสัปดาห์ละ 3 ครั้ง กล่าวได้ว่า ดนตรี เป็นส่วนหนึ่งของเด็ก ทำให้เด็กมีการพัฒนาด้านสมอง ช่วยให้เด็กสามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ ทำให้เด็กเข้าใจ และเข้าถึงความรู้สึกของตน ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถทางกาย สร้างเสริมพัฒนาการทางสังคม ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรม และอารยธรรมของมนุษย์ และที่สำคัญยิ่ง คือ ดนตรีเปิดโลกของเด็ก ให้เห็นความงดงามของโสตศิลป์
Leave a reply