การพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด ของบุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย วรพัฒน์ ได้คัดสรรบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และพิจารณาครูที่มีคุณภาพ  ทางผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารได้มีการจัดอบรมให้กับครูอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ครูทุกคนนำกระบวนการและความรู้จากการอบรมกลับมาพัฒนาตนเองและนำกลับมาใช้ในชั้นเรียนต่อไป ซึ่งใน ๑ สัปดาห์ จะมีการเข้าวง PLC (Professional Learning Community) ๑ ครั้ง เพื่อใช้ในการ การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน

และยังมีการเข้าสังเกตชั้นเรียน Open classจากทางทีมผู้บริหารโดยเข้าดูทุกห้องเรียน ห้องเรียนละ ๑ครั้ง เมื่อมีการดูชั้นเรียนเสร็จจะมีการสะท้อนผลเพื่อให้ครูมีการนำผลจากการสะท้อนกลับไปพัฒนาและต่อยอดในการสอนของครูต่อไปComments
  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

    1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Comments are closed.