ผลงาน“กิจกรรมสีน้ำ” สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับ ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ฝึกการรอคอย ฝึกการใช้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา เด็ก ๆ รู้จักการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เด็กชื่นชมงานของตัวเองและสามารถใช้งานได้  
Read More >>
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย วรพัฒน์ ได้คัดสรรบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และพิจารณาครูที่มีคุณภาพ  ทางผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารได้มีการจัดอบรมให้กับครูอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ครูทุกคนนำกระบวนการและความรู้จากการอบรมกลับมาพัฒนาตนเองและนำกลับมาใช้ในชั้นเรียนต่อไป ซึ่งใน ๑ สัปดาห์ จะมีการเข้าวง PLC (Professional Learning Community) ๑ ครั้ง เพื่อใช้ในการ การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน และยังมีการเข้าสังเกตชั้นเรียน Open classจากทางทีมผู้บริหารโดยเข้าดูทุกห้องเรียน ห้องเรียนละ ๑ครั้ง เมื่อมีการดูชั้นเรียนเสร็จจะมีการสะท้อนผลเพื่อให้ครูมีการนำผลจากการสะท้อนกลับไปพัฒนาและต่อยอดในการสอนของครูต่อไป
Read More >>