แผนกเนอสเซอรี่และ
เตรียมอนุบาล

“สะอาด สดใส สมวัย”

การจัดการศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์
ระดับเนอสเซอรี่

    ผู้บริหารและครูมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย 
การันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี เน้นจัดประสบการณ์ให้เด็ก
มีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา ตามความสามารถ
และเต็มศักยภาพเหมาะสมตามวัยของเด็ก

การจัดประสบการณ์ประจำวัน

07.30-08.30 น.          รับเด็กและตรวจสุขภาพเด็กเป็นรายบุคคล
08.30-09.00 น.          กิจกรรมเคารพธงชาติและกิจกรรมสดใสยามเช้า
09.00-09.15 น.          รับประทานอาหารเช้า
09.15-10.00 น.          กิจกรรมวงกลม/ฟังนิทาน/กิจกรรมศิลปะ
10.00-10.45 น.          กิจกรรมเล่นสร้างสรรค์
10.45-11.20 น.          กิจกรรมกลางแจ้ง (มุมน้ำ มุมทราย  ปีนป่าย  เครื่องเล่น)
11.20-11.30 น.          ฟังนิทาน
11.30-11.45 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
11.45-12.00 น.          อาบน้ำ
12.00-14.30 น.          นอนหลับพักผ่อน
14.30-14.45 น.          เก็บที่นอน
14.45-15.00 น.          อาบน้ำ/เปลี่ยนเสื้อผ้า
15.00-15.15 น.          รับประทานอาหารว่าง
15.15 น. เป็นต้นไป      ฟังนิทาน/อำลา